A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
1146 Budapest, Hermina út 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 1. az intézmény beszerzési szabályzatának megfelelően előkészíti és lebonyolítja a gazdálkodáshoz tartozó beszerzéseket (eszköz), szolgáltatási szerződések pályáztatását,
 2. az intézmény szerződési állományának CT-Ecostat integrált könyvviteli rendszerében és az analitika naprakész vezetése,
 3. statisztikák előkészítésében való közreműködés,
 4. a készletek analitikus nyilvántartásának vezetésében való közreműködés,
 5. kis és nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartásában való közreműködés (az állományváltozás dokumentálása a CT-Ecostat integrált könyvvitelirendszerben),
 6. selejtezések kivezetése a selejtezési jegyzőkönyvek alapján a CT-Ecostat integrált könyvviteli rendszerben,
 7. részt vesz az év végi leltározás előkészítésében és végrehajtásában,
 8. folyamatosan vezeti az alleltárak közötti átadás-átvételt bizonylat alapján a CT-Ecostat integrált könyvviteli rendszerben,
 9. megrendelések rögzítése a CT-Ecostat integrált könyvviteli rendszerben,
 10. rögzíti a személyre kiadott és leadott eszközöket, illetve a munka és védőruha felhasználást a CT-Ecostat integrált könyvviteli rendszerben,
 11. meghatalmazás alapján érvényesítést végez a Kötelezettségvállalási szabályzatban foglaltak, valamint az SZGYF Feladatmegosztási Megállapodása alapján,
 12. előkészíti a pénzügyi teljesítésre váró utalványrendeleteket és azok mellékleteit,
 13. helyettesíti távollét esetén az analitikus könyvelőt,
 14. pénztárellenőrzést végezhet a Pénzkezelési szabályzat előírása szerint,
 15. munkakörével kapcsolatosan elvégzi a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzést, javaslatot tesz a felettes vezetője részére az észlelt hiányosságok megszűntetésére,
 16. közreműködik az adatszolgáltatások előkészítésében, az éves szöveges költségvetési beszámoló elkészítésében,
 17. ellenőrzi a törvényben meghatározott kritériumoknak megfelelően a számlák formai meglétét, annak meg nem felelőssége esetén gondoskodik visszajuttatásáról a szállítóhoz,
 18. gondoskodik az intézmény kezelésében, illetve használatában álló vagyontárgyak védelméről, rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználásáról és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére;

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, szakirányú pénzügyi és/vagy számviteli középfokú végzettség,
 • költségvetési területen használt könyvelői program ismerete,
 • költségvetési területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,
 • beszerzések lebonyolításában szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

Alkalmazási feltétel:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • büntetlen előélet,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 06.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/3-2/2020. , valamint a munkakör megnevezését: GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ.
 • Elektronikus úton Szűcs Judit gazdasági koordinátor részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
 • A pályázatokat bizottság bírálja el.
 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 13.