A munkavégzés helye:
Vakok Állami Intézete Komplex Rehabilitációs Intézménye
Projekt Csoport
1146 Budapest, Hermina út 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A munkatárs feladatköre legfeljebb 15 igénybevevőre terjed ki.

 • A szolgáltatást igénybevevők felkészítése, komplex szükségletfelmérés eredménye alapján egyéni szolgáltatási terv elkészítése,
 • szolgáltatások igénybevételének koordinálása, kapcsolattartás az egyes szolgáltatási elemek nyújtásáért felelős személyekkel/szervezetekkel,
 • közreműködés természetes és professzionális támogatókból álló támogatói hálózat kialakításában,
 • egyéni esetkezelés az egyéni szolgáltatási tervben megjelenő módszerek és eszközök alkalmazásával,
 • igénybevevők mentális és pszichés támogatása, mindennapi életvezetésük támogatása (a lakók mindennapi szükségleteinek és esetleges állapotváltozásainak figyelemmel kísérése, kockázatelemzés, kockázatkezelés, konfliktuskezelés, szakmai beavatkozások),
 • a támogatott döntéshozatal elvét és gyakorlatát szem előtt tartva az igénybevevő döntéseinek támogatása,
 • részvétel a Támogatott Lakhatás Hálózat fejlesztésében,
 • a fogyatékos személyek közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének eredményes megvalósítása,
 • a lakók egyéni szolgáltatási tervében foglaltak eredményes megvalósítása a jogszabály által előírt adminisztratív feladatok ellátása,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szociális munkás,
 • felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális ellátás területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata a személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 25.

A pályázatok benyújtásának módjai:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-59/2021, valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS MUNKATÁRS.
 • Elektronikus úton Dr. Makár Orsolya általános igazgatóhelyettes részére részére a titkarsag(kukac)vakokintezete(pont)hu e-mail címen keresztül.
  Kérjük a e-mail tárgymezőjében feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90132-H/106-59/2021, valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS MUNKATÁRS.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beküldése előtt, kérjük, olvassa el a pályázók személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztatónkat.

 • A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.
 • A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör rugalmas munkarendben ellátható.

Alkalmazási feltétel:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
   • büntetlen előélet,
   • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
   • nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
  • Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő,

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.